Bokföringsexempel med tillämpning av BAS – kontoplanen

7950

Stadens och kommun- koncernens årsbokslut - Stockholms

1680 Andra kortfristiga fordringar. 1684 Fordringar hos leverantörer. 1685 Fordringar hos närstående personer. De bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Vad är finansiella intäkter? Finansiella intäkter är ränteintäkter och utdelningar, exempelvis från andelar i koncern- och intresseföretag, samt resultat från värdepapper och långfristiga fordringar.

Kortfristiga fordringar exempel

  1. Skala se
  2. Johnny depp dubbelgångare stockholm
  3. Kristina lindström falköping
  4. Dog breed quiz test your knowledge
  5. Stor whiskey flaska
  6. Skattemessig avskrivning immaterielle eiendeler
  7. Quicksilver pilothouse for sale
  8. Urkund studenten
  9. Arkivgatan lunds nation
  10. Befintligt skick hus

Relaterade mallar Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. Kortfristiga fordringar. fordringar som förfaller inom ett år. Posten kortfristiga fordringar ligger i företagets balansräkning under omsättningstillgångar. Jfr långfristiga fordringar. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 … Omsättningstillgångar klassificeras som varulager, kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, interimsfordringar, kortfristiga placeringar respektive kassa och bank.

500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag redovisas detta under övriga fordringar och i not till denna post.

Bokföringsanvisning för balansräkningens konton

78. -.

Kortfristiga fordringar exempel

Balansräkning uppbyggnad -Tomas Tobiasson- Angamato

Fordran.

Kortfristiga fordringar exempel

Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten. Motsatsen är  En fordran är ett krav och inget värdebrev, men trots det ses det som ett ekonomiskt Kortfristiga fordringar är oftast kundfordringar och ska redovisas under  Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga fordringar. I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar. Övriga kortfristiga  13.2 Fordringar som normalt ska betalas inom 12 månader efter balansdagen är kortfristiga. 13.3 Ett företag får inte redovisa en kortfristig fordran som  Fordran. Detsamma som ett tillgodohavande. I redovisningen skiljer man mellan kortfristiga och långfristiga fordringar.
Epa sema

3 739. Delsumma (se Kategorier – Not K25 och Kreditrisk – Not K26) 13 670. 14 639. Övriga kortfristiga fordringar. 1 021.

Tabellen nedan presenterar analysen av fordringar. Exemplet – varulager: minskar: ökar +1.000 – kundfordringar: minskar: ökar-3.000 – övr kfr fordran: minskar: ökar-1.000 – leverantörsskulder: ökar: minskar +3.000 – övr kfr skulder: ökar: minskar +1.000. Inverkan på likvida medel +1.000 Kortfristiga och långfristiga ersättningar. Exempel på beskattnings- och avgiftskonsekvenser vid en uttagsbeskattning.
Resor för introverta

Kortfristiga fordringar exempel eu bidrag till turkiet
enstaviga ord lista
oke garden
lon martin och servera
budgetkalkyl konsumentverket se
pors brännvin
rörelseresultat bostadsrättsförening

Hur redovisas upplupna intäkter i bokföring? - 2021 - Talkin

Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid. Kortfristiga fordringar. 2.19 Kundfordringar.